Beste Zonevreemde medeburger,

Om u enigszins wegwijs te helpen vindt u hieronder de belangrijkste elementen in deze RUP’s.
Het is alleszins niet onze bedoeling u juridisch advies te geven!
Hiervoor neemt u best contact op met een raadsman gespecialiseerd in ruimtelijke ordening!

Van 16 januari tot 16 maart 2012 loopt er een openbaar onderzoek over de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor zonevreemde woningen en dit voor:

Momenteel heeft ons gemeentebestuur de zonevreemde woningen onderverdeeld in verschillende categorieën:

In welk RUP is uw woning nu ondergebracht?


Raadpleeg hiervoor de kaart K01_5051_krt_029C_F1_situering in de bundel van fase 1.
Zoek uw woning op kijk in de legende waartoe uw woning behoort.
Vindt u uw woning hier niet terug kijk dan ook eens op de kaart K02_5051_krt_029C_F2_situering in de bundel van fase 2.

Voor de woningen RUP N10 -west - Mannenberg zoekt u best de kaart verordenend grafisch plan


Vindt u uw woning nog steeds niet terug contacteer dan de dient Ruimtelijke Ordening van de stad.


Welk is de vergunningstoestand van uw woning volgens onze gemeente?


Voor alle zonevreemde woningen is het belangrijk dat u nagaat hoe de gemeente oordeelt over de vergunningstoestand van uw woning.
Van de 631 zonevreemde woningen is volgens onze raming (op basis van vorige plannen) +- 1/3 onvergund, de bewijslast voor het al dan niet vergund zijn legt de gemeente bij de eigenaar.
Deze benadering is volgens Ruimte voor Mensen totaal in strijd met de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening (VCRO).
In geen enkel goedgekeurd RUP in Vlaanderen vinden wij een dergelijke benadering terug, allen gebruiken ze de terminologie zoals vermeld in de VCRO.
Een door ons gemarkeerde tekst over vergunning in het VCRO vindt u hier.
Het laatst recent VCRO kan u raadplegen op de website van de Vlaamse overheid.

Meer info over het belang van uw vergunningstoestand leest u in dit artikel.
Voor de woningen fase1 vindt u op de kaart: kaart feitelijke en juridische toestand de vergunningstoestand terug.
Voor de woningen fase 2 is dit eveneens kaart feitelijke en juridische toestand.

Voor de woningen RUP N10 vinden we hierover in het rapport niets terug!
In geval u zelf geen vergunning terug vindt en er is geen bouwovertreding vastgesteld neem dan contact met de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad en vraag verduidelijking.


Staat uw woning tussen de onvergunde woningen
(en er is geen bouwovertreding vastgesteld) en is ze gebouwd voor november 1978, neem dan contact met de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad en vraag waar ze zich op baseren?
Laat dit eventueel recht zetten en vraag een uitreksel uit het vergunningregister dat uw woning vergund geacht wordt.
Krijgt u dat uittreksel niet neem dan contact met uw raadsman en laat bezwaar opteken tegen het RUP en mogelijk ook tegen het vergunningregister, laat dit door uw raadsman onderzoeken.


Mag uw woning verbouwd, herbouwd of uitgebreid worden?


Voor de zonevreemde woningen, fase 1 in de niet kwetsbare gebieden vinden wij geen enkele verbetering dan vastgelegd in het decreet (VCRO),
of misschien toch dat men ook hier een niet doorlatende verharding mag aanleggen van maximum 80 m².
Men mag er verbouwen en herbouwen tot max 1000m³.
Het volledig rapport voor de zonevreemde woningen fase1 vindt u hier.Voor de zonevreemde woningen, fase 2 in de kwetsbare gebieden maakt men onderscheid afhankelijk hoe sterk men met zijn woning de kwetsbaarheid van het gebied aantast.
Zie & 7 Afwegingskader (blz 37) van het rapport.
Via een heel ingewikkeld kluwen en mogelijk arbitrair  vastgestelde regels gaat men de zonevreemde woningen indelen in drie categorieën:

Type 1a, Type 1b, Type 1c

Belangrijk hier is te weten dat de woningen van Type 1C 16 woningen telt waarvan men op blz 53 zegt dat deze een impact hebben op het functioneren van het ruimtelijk kwetsbaar gebied. Indien deze woningen op termijn worden verwijderd, dan leidt dit tot een versterking van de natuurwaarden in dit gebied.
Dit houdt in dat voor deze woningen enkel verbouwingswerken zijn toegelaten (zie blz 54).
Herbouw evenals uitbreiden is uitgesloten.
Om te weten of uw woning hieronder valt dient u de tekst in & 7.2.2. Methodiek - Effectbeoordeling voor woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden volledig door te nemen of u kan ook zoeken op "groep c" dan vindt u normaal ook de woningen die hierin werden opgenomen.


Type 1b. Herbouw is mogelijk tot het bestaand vergund of vergund geacht volume met een maximum van 1000 m³. Herstelwerken mogen. Kelders worden niet toegelaten.

Type 1a. Verbouwingswerken evenals herbouw van een nieuwe woning op dezelfde of andere plaats is toegelaten (herbouw tot maximum 1000 m³). Kelders worden niet toegelaten.

Vindt u dat u het onterecht dat uw woning ingedeeld werd in type 1C of Type 1B win dan advies in bij uw raadsman en laat eventueel bezwaar indienen.

RUP N10 West - Mannenberg .

Het rapport vindt u op de site van de stad.

Blz 29 Vergunningstoestand van de zonevreemde constructies.

Zonevreemde woningen buiten goedgekeurde verkavelingen.

Als er voor deze woning geen bouwvergunning werd terug gevonden wordt hier wel vermeld dat ze vergund geacht worden!

Overzicht zonevreemde constucties.
Alle constructies werden met de nodige bouwvergunningen opgericht.
Opgelet er staat dat voor locatie A er slechts een deel vergunningen terug gevonden werden.
De eigenaar ziet dit best na....spijtig genoeg vinden we locatie A niet terug!?

Blz 80 Alle verkavelingen binnen het plangebied worden vernietig.
Een overzicht van de verkavelingen zou terug te vinden zijn in tabel 2. Deze tabel vinden we spijtig genoeg ook niet terug.
Bent u mogelijk betrokken vraag dit dan op de dienst R.O. van de stad.

Blz 81 Overzicht planschade, planbaten, compensatievergoedingen
Opgelet de mogelijk bestaat dat u planbaten zal moeten betalen!
Lees dit dus aandachtig en raadpleeg Plan 1 volgens het rapport; Hier wordt waarschijnlijk bedoeld kaart 12 planbaten
Planbaten moet je betalen op de datum van het verlijden van de authentieke akte betreffende een overdracht ten bezwarende titel, door de heffingsplichtige, van enig zakelijk recht met betrekking tot het perceel.
De planbaten zijn eventueel vroeger te betalen, dit op het ogenblik dat een verkavelingsvergunning of bouwvergunning wordt afgeleverd.
Meer uitleg vind je hier.

Algemeen: